Een dochteronderneming van Maya Wereldhandel is [maya-ethnobotanicals.com].

Privacybeleid
In overeenstemming met de AVG-wetgeving in de EU nemen we uw privacy zeer serieus, inclusief uw persoonlijke gegevens. Graag informeren wij u welke gegevens wij opslaan, hoe deze worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Vanaf 1 februari 2023

Een overzicht van de basis:

Onze contactgegevens als verantwoordelijke zijn als volgt: (zie punt 1 hieronder).

Wanneer u zich op onze website registreert en/of een bestelling plaatst, verzamelen wij de volgende informatie over u: registratiegegevens, aankoopgegevens en e-mailvoorkeuren.

In sommige gevallen worden deze gegevens door u ingevoerd (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert of uw gegevens invoert voor een aankoop), terwijl in andere gevallen we gegevens automatisch verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, kortingsbonnen krijgt, of bezoek onze website).

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om diensten te verlenen zoals nieuwsbrieven, het verwerken van bestellingen en het verbeteren van uw website-ervaring.

Het verwerken van uw gegevens is meestal noodzakelijk voor het verwerken van uw bestellingen en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.

We zullen uw toestemming vragen wanneer dit wettelijk vereist is, zoals voor bepaalde commerciële e-mails of cookies.

Derden kunnen beperkte toegang krijgen tot sommige van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Dit is soms nodig om uw bestellingen goed uit te voeren, zoals wanneer wij een bestelling bezorgen, krijgt de vervoerder uw adresgegevens. Verwerking van deze gegevens door iemand buiten de EU is niet toegestaan. We zullen uw privégegevens nooit delen, verhandelen, verkopen of onthullen aan andere entiteiten dan onze bezorgpartners of overheidsorganisaties en gerechtelijke instellingen indien nodig.

Wij verwerken en bewaren uw gegevens zolang u klant bent. Als je voor een lange periode inactief bent, zullen we je account verwijderen en je gegevens anonimiseren.

Gegevens- en privacybeschermingsrechten, inclusief het recht om bezwaar te maken:
In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als zich bepaalde omstandigheden voordoen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als we de rechtmatigheid van de gegevensverwerking rechtvaardigen op basis van een belangenafweging of als de gegevensverwerking betrekking heeft op profilering of direct marketing. In dit geval zullen wij uw gegevens in principe niet meer verwerken.

Vrijwillige verstrekking van gegevens:
U bent niet verplicht uw gegevens aan te geven Maya Wereldhandel legaal, maar u kunt zich niet registreren of een bestelling plaatsen als u uw gegevens niet verstrekt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische complicaties ondervinden, maar kunt u op geen van onze websites een bestelling plaatsen, registreren of speciale aanbiedingen ontvangen.

Een gedetailleerd privacybeleid vindt u hier

Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Maya Wereldhandel is een geregistreerd bedrijf dat een verscheidenheid aan producten op verschillende websites aanbiedt.
Hier zijn de contactgegevens:
Mollerusweg 66
2031 BZ Haarlem
Nederland
Tel.: 023 5325192


Categorisering van gegevens
Om uw bestellingen te verwerken en u commerciële e-mails te sturen, verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van
persoonlijke informatie.
Categorieën gegevens
Een paar voorbeelden
Details van registratie
De naam, het postadres, de geboortedatum, het e-mailadres, het telefoonnummer, de registratiedatum en het type lidmaatschap van een lid.
De aankoop van Details over de aankoop, inclusief de datum, het product, de waarde en de geschiedenis van aankopen.
Mail voorkeuren
Frequentie en goedkeuring van commerciële e-mails 
Deze gegevens worden soms rechtstreeks door u verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert of een aankoop doet op onze website) en soms worden ze automatisch verzameld (bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of op links in onze nieuwsbrief klikt).

Doeleinden van verwerking
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Advertentie via e-mail (door Maya Worldtrading of haar dochterondernemingen)
Persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen op basis van uw winkelvoorkeuren
Coupons en andere e-mails met korting (van Maya Worldtrading of haar dochterondernemingen)
Op deze site worden cookies gebruikt
Verbeteringen aan producten en diensten
Zakelijke beslissingen nemen en uitvoeren
Naleving van wettelijke vereisten
Vaststellen, uitvoeren en verdedigen van rechtsvorderingen
Grondslag voor juridische stappen

Om uw bestellingen te kunnen verwerken, hebben wij uw gegevens nodig en hebben wij een duidelijk gerechtvaardigd belang om dit te doen. Door u te registreren op onze website bent u een commerciële overeenkomst aangegaan, waarin u hebt aangegeven dat u bereid bent uw persoonlijke gegevens te verstrekken, aangezien deze nodig zijn om uw bestellingen te verwerken, en (indien geselecteerd) uw interesse in het ontvangen van commerciële e-mail mailen.

Als toestemming wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor bepaalde commerciële e-mails of cookies, zullen we daar om vragen. Als
wordt uw toestemming niet verleend, dan zullen wij uw gegevens niet verwerken.

Daarnaast worden uw gegevens verwerkt volgens wettelijke toestemmingsnormen, zoals belastingtijdvakken en de
validatie, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen.

Uw ontvangers of categorieën van ontvangers

Een verantwoordelijke instantie, Maya Worldtrading, krijgt alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is voor de interne taakverdeling. Alleen de afdelingen en medewerkers die daadwerkelijk toegang tot uw gegevens moeten hebben, hebben daar intern toegang toe.

Als orderverwerkers hebben wij dienstverleners in staat gesteld uw gegevens voor specifieke doeleinden in te zien en te verwerken. Deze aanbieders zijn beperkt tot rederijen.

Indien wettelijk vereist, kunnen we uw informatie delen met overheidsinstanties of rechtbanken.

Ontvangers van internationale datatransmissies bevinden zich mogelijk niet meer in een Europees land met adequate privacy- en gegevensbeschermingsregels zoals de EU. In dit geval zal Maya Worldtrading dienstverleners gebruiken die gecertificeerd zijn onder het VS – EU Privacy Shield-programma (Art. 45, lid 1 AVG), of de EU-standaardcontractbepalingen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Art. 46, lid 2 (c) of (d) AVG).

Uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd bewaard

Dit omvat elke vorm van contract (precontractuele juridische relatie) zolang u een geregistreerde klant bent.

We zijn ook onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen en aan de federale begrotingsregels.

De maximale bewaartermijn voor opslag en documentatie is 10 jaar na het einde van de contractuele of precontractuele relatie.

Zo schrijft de lokale regelgeving voor dat alle digitale facturen minimaal 10 jaar moeten worden bewaard, maar er zijn ook verjaringstermijnen van 30 jaar mogelijk.
Telkens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij de (tijdelijke) verwerking ervan noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen voor het doorslaggevende juridische belang van de klant.

U moet zich opnieuw registreren om een nieuwe bestelling te plaatsen na 2 (twee) jaar inactiviteit op uw klantaccount.

Gegevensbeschermingsrechten
U kunt onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op uw rechten op het gebied van gegevensprivacy:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerkingsactiviteit.
Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvond voordat deze werd ingetrokken of als een andere rechtsgrondslag werd gebruikt om de verwerking te rechtvaardigen.

Recht op informatie: U heeft het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over u opslaan. 
Als de informatie die we over u opslaan onjuist of niet relevant is, heeft u het recht om te verzoeken dat deze door ons wordt gecorrigeerd.

Indien u dat wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen (volgens art. 17 AVG), tenzij een ander wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld: wettelijke opslagvereisten) of een zwaarwegend belang van onze kant (bijvoorbeeld: ter verdediging van onze rechten en vorderingen) ons verbiedt ervan af te komen.

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken op basis van de voorwaarden van artikel 18 (AVG).

Recht van bezwaar: Conform artikel 21 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit recht bestaat om redenen die specifiek zijn voor specifieke situaties en die alleen van toepassing zijn wanneer gegevensverwerking wettelijk is gebaseerd op een belangenafweging met betrekking tot profilering of directmarketingdoeleinden. Als deze situatie zich voordoet, zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er wettelijke gronden zijn om uw bezwaar te weigeren. We doen niet aan direct marketing, waaronder profilering, en het is geen vereiste van ons; daarom zullen wij geen van uw gegevens voor deze doeleinden verwerken.

Elke keer dat we besluiten dit te wijzigen, moet u uw toestemming geven voor directe reclame, anders ontvangt u deze niet langer.

Conform artikel 20 (AVG) kunt u ook verzoeken om overdracht van uw gegevens aan uzelf of aan derden in een gestructureerd, gangbaar en digitaal formaat.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG). Om uw verzoek zo snel en klantgericht mogelijk af te handelen, raden wij u altijd aan zo spoedig mogelijk een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten dienen schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres voor een snelle afhandeling

[email protected]

Uw verplichtingen om uw gegevens toegankelijk te maken.

Het is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Maya Worldtrading te verstrekken. U kunt zich echter niet registreren, inschrijven of bestellen op onze websites zonder ons uw gegevens te verstrekken.

Uw vrijwillige deelname aan het verstrekken van uw gegevens zal niet leiden tot juridische complicaties, maar u zult niet kunnen genieten van de producten, aanbiedingen en diensten van Maya Worldtrading.

Informatie aanvullend op het bovenstaande

Maya Worldtrading behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid regelmatig bij te werken.